ศรีวรรณา เสาว์คง สุรสิทธิ์ เสาว์คง สุบิน วิชัยคำ Subin Wichaikam คำอ้าย เดชดวงตา Kam-ai Detchduangta สุภร พรินทรากุล Suporn Parintarakul เกรียงไกร เมืองมูล Kriangkrai Muangmoon กนก วิศวะกุล Kanock Vissavagul อำนวย บัวงาม Amnuay Bua-ngam จรุญ ไชยจิตร Jaroon Chaijit พิบูลศักดิ์ ละครพล Piboonsuk Lakornpol นางทับทิม ชมทวีวิรุตม์ TUPTIM CHOMTAVEEWIROOT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชิต ชมทวีวิรุตม์ Asst. Professor Wichit Chomtaveewiroot ฉลอง พินิจสุวรรณ Chalong Pinitsuwan วินิย  ปราบริปู Winai  Prabripoo สุเทพ นวลนุช Suthep Naunnuj สมพล ยารังษี Sompol Yarangsee สมลักษณ์ ปันติบุญ Somluck Pantiboon เรวัตร ดีแก้ว Raywat Deekaew ธวัชชัย สมคง Tawatchai Somkong อลงกรณ์ หล่อวัฒนา Alongkorn Lauwatthana บุญรัตน์ ณ วิชัย (Mr. Boonrat Nawichai) ประสงค์ ลือเมือง Pralong Luemuang พิทักษ์ นิรภัย – Pitak Nirapai รุ่งนภา ยืนยงวนานนท์ Rungnapa Yuenyongwananon สมพงษ์ สารทรัพย์ Sompong Sarnsap ศรีใจ กันทะวัง Srijai Kuntawang ศิลปิน นายพรมมา อินยาศรี Promma Inyasri นคร บุญญาสัย Nakorn Boonyasai พรชัย ใจมา Pornchai Jaima ทรงเดช ทิพย์ทอง Songdej Thipthong อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ Aphiruk Punmoonsilp เสงี่ยม ยารังษี Sa-ngiam Yarangsee ประยอม  ยอดดี   Prayom  Yoddee วีระพันธ์ ใจสุบรรณ Weeraphan Jaisubhan คำจันทร์ ยาโน Kamchan Yano พานทอง แสนจันทร์ Phantong Saenchun กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น (Mr.Kittipong Suriyatongchuen) ลิปิกร มาแก้ว Mr.Lipikorn makaew สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ Suwat Saenkattiyarat ศิริพล แสนจันทร์ Siripol Seanchun อินสนธิ์ วงศ์สาม ถวัลย์ ดัชนี กมล ทัศนาญชลี จรูญ บุญสวน วัฒน วัฒนาพันธุ์ สงัด ปุยอ๊อก เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นิตยา ตามวงค์ ธีรยุทธ สืบทิม

ที่มา
: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 49 ศิลปินไทยในแดนล้านนา เนื่องในโอกาสเปิด หอศิลป์ไตยวน
ขอบคุณ : ร้านหลินคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เอื้อเฟื้อข้อมูล และรูปภาพ

........................................................................................
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2011-2012 โดย ChiangRaiFocus.com