เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
 
 
ข้อมูลการผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศพม่า และ สปป.ลาว
จุดผ่านแดนไปประเทศลาวในจังหวัดเชียงราย มี 2จุด คือ
1. ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุ้ง สิบสองปันนาจีนตอนใต้

2. ด่านอำเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทราย และเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์
สปป.ลาว แล้วกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย (เรือเร็วออก เดินทาง เวลา 09.00-11.30 น. นั่งได้ 6 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง, เรือช้า ออกเดินทาง เวลา 09.00-11.00 น. ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน)

เอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาวมี ๓ ประเภท คือ

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ใช้สำหรับประชาชนไทย ลาว และประชาชนประเทศที่สาม ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 1 เดือน สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ และพำนักอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงได้
2) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้เฉพาะประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น มีอายุ 1 ปี ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3วัน 2 คืน โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงเท่านั้น และต้องเดินทางกลับออก ณ ช่องทางที่ผ่านเข้ามา
3) หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ใช้สำหรับประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงใช้ได้ครั้งเดียว ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3 วัน 2 คืน ใช้หลักปฏิบัติเหมือน (ข้อ 2)

หมายเหตุ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของเปิดเวลา 08.00-18.00 น. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่านแดนที่ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของได้ทุกวัน เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท โดยจะเสียค่าเหยียบแผ่นดินที่ฝั่งประเทศลาว 50บาท

การทำ Visa เข้าประเทศลาว 1
1. กรอกแบบ ฟอร์ม คำขอ Visa
• ใบสมัครขอวีซ่า ขอได้ที่สถานทูตลาว หรือ Download จาก http://www.bkklaoembassy.coml แล้วติดรูป มาด้วย 1 รูปพร้อมแนบ Passport
• ติดรูปถ่าย 1 ใบ
2. นำใบสมัครขอวีซ่า ที่ติดรูปถ่าย พร้อม Passport นำไปยื่นที่สถานทูตลาว
• ทำแบบธรรมดา ค่าธรรมเนียม 300 บาท ต้องยื่นภายในช่วงเช้า หลังยื่นจะได้ใบนัดวันรับ (โดยจะได้ภายใน 2 - 3 วัน ในช่วงบ่าย)
• ทำแบบด่วน ค่าธรรมเนียม 600 บาท จะได้รับภายใน 2-3 ชม. ยื่นใบสมัครได้ทั้ง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
• การเดินทางโดยทางเรือ เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง
• การเดินทางทางรถโดยสารเข้าสู่เมืองเชียงรุ่ง จีนตอนใต้

เชียงของ-หลวงพระบาง การเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถและทางเรือ ทว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกไปทางเรือ เพื่อชมภูมิทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งของแม่น้ำโขง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่ลาวที่ จุดตรวจคนเข้าเมือง ที่ท่าเรือบั๊ค เชียงของ ประทับตราหนังสือเดินทาง และนั่งเรือข้ามฟาก ค่าโดยสาร 20 บาท

เรือโดยสาร ห้วยทราย-หลวงพระบาง
- อัตราค่าโดยสารเรือช้า (Slow Boat) ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน (พักค้างคืนที่ปากแบง) โดยเรือจะออกประมาณ 09.00-10.30 น.
- อัตราค่าโดยสารเรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เรือจะออกประมาณ 09.00 - 11.30น.

หมายเหตุ : อัตราค่าโดยสารเรือขึ้นอยู่กับการกำหนดของชมรมท่องเที่ยวห้วยทราย

เชียงของ-เชียงรุ่ง
- เส้นทาง เชียงของ - ห้วยทราย - เวียงภูคา - หลวงน้ำทา - บ่อเตน --บ่อหาน - เมืองล่า - เชียงรุ่ง เป็นอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ ตลอดจนธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ของลาวเหนือ สภาพถนนระหว่าง ในลาวระยะทาง 254 กม. อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง การเดินทางอาจไม่สะดวกในบางช่วง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นถนนลาดยางตลอดสายภายในปี 2550 ส่วนถนนในจีน จากบ่อหาน ถึง เชียงรุ่ง ลาดยางตลอดสาย
- เชียงของ-ห้วยทราย จากเชียงของ นั่งเรือข้ามฟากจากเชียงของไปยังเมืองห้วยทรายของลาว ค่าเรือข้ามฟาก 20 บาท โดยต้องเตรียมเอกสารผ่านแดนให้เรียบร้อย
- ห้วยทราย - หลวงน้ำทา ต่อรถตุ๊กๆ ไปขึ้นรถสองแถวบริเวณตลาดห้วยทราย รถออกช่วงเช้าเวลาประมาณ 8.30 น. ค่ารถ 250-350 บาท ระยะทาง 198 กม. เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง (พักที่หลวงน้ำทา 1 คืน)
- หลวงน้ำทา - บ่อเตน ท่ารถสองแถวอยู่บริเวณหน้าตลาดน้ำทา หรือขึ้นรถที่ไปแยกบ้านนาเตย แล้วต่อรถที่บ้านนาเตยไปด่านบ่อเตน ค่ารถประมาณ 60 บาท ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 55 กม.
- บ่อเตน - บ่อหาน แสตมป์พาสปอร์ตออกที่จุดผ่านแดนบ่อเตน ของลาวและแสตมป์ เข้าจีนที่เมืองบ่อหาน(ระหว่างด่านทั้งสองห่างกัน 2 กม.ต้องนั่วสองแถว) จากนั้นอาจพักที่บ่อหาน 1 คืน
- บ่อหาน - เชียงรุ่ง มีรถบัสขนาดกลาง วิ่งไปเชียงรุ่งระยะทางราว 230 กม.ทางลาดยางตลอดทางจะถึงเชียงรุ่งช่วงเย็น

สถานที่ติดต่อ :
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงแสน โทร. 053-777303, 777118, 784436
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ โทร. 053-791663, 791332, 791817

 
จุดผ่านแดนไปประเทศพม่าในจังหวัดเชียงรายมี 1 จุด คือ
ด่านอำเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแดนไทย-พม่า เป็นตลาดชายแดนไทย-พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปเชียงตุงได้ โดยทางรถยนต์

หนังสือเดินทางสำหรับการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวพม่า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทุกสัญชาติที่มีวีซ่า สปป.ลาว-สหภาพพม่า สามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งสองได้เป็นเวลา 15–30 วัน
2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (สีเขียว) สำหรับประชาชนสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งให้บุตรที่อายุไม่เกิน 12 ปี มีชื่อร่วมอยู่ในหนังสือผ่านแดนนี้ได้ด้วย หนังสือนี้ใช้ผ่านแดนได้เพียงครั้งเดียว โดยอนุญาตให้พำนักอยู่ในพื้นที่ชายแดน แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้ 15 วัน และจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่าได้ 7 วัน (เข้าจุดไหนต้องออกจุดนั้นและหากเดินทางออกนอกพื้นที่ชายแดนตามที่ได้ระบุไว้นี้ จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายของ สปป.ลาวและสหภาพพม่า)           
           2.1. เอกสารที่ต้องใช
้ ค่าธรรมเนียมและแบบฟอร์ม 30 บาท สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ถ้าเข้า สปป.ลาว ต้องใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับสหภาพพม่าไม่ต้องใช้รูป
           2.2. สถานที่ขอหนังสือฯ ขอได้ที่ ที่ว่าการ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย และที่บริเวณด่านข้ามแดนโดยเอกชนที่ทางการกำหนด

ข้อควรทราบในการข้ามแดน
* เวลา ปิด - เปิด ด่านพรมแดนไทย – เมียนมาร์ ระหว่างเวลา 06.30- 18.30 น.
* อนุญาตให้ชาวไทยและชาวเมียนมาร์ข้ามพรมแดนเพื่อการท่องเที่ยวได้รัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร
* สำหรับคนไทย เอกสารที่จะข้ามไปยังฝั่งเมียนมาร์ คือ
- บุคคลทั่วไปใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถฉบับจริง
* การข้ามแดนเสียค่าธรรมเนียมทำบัตรฝั่งไทย คนละ 40 บาท
* ทางฝั่งเมียนมาร์จะเก็บค่าผ่านพรมแดน 10 บาท สำหรับคนไทย ชาวต่างประเทศ คนละ 5 ดอลลาร์
* นำรถยนต์เข้าไปยังฝั่งเมียนมาร์ เสียค่าธรรมเนียมรถ คันละ 60 บาท ถ้ามีคนโดยสารให้คิดรายคนคนละ 10 บาท
* รถจักรยานยนต์ผ่านเข้า - ออก เสียค่าธรรมเนียมคันละ 10 บาท
* การซื้อขายในฝั่งท่าขี้เหล็ก ใช้เงินสกุลไทย เป็นหลัก
* ห้ามนำอาวุธข้ามพรมแดนโดยเด็ดขาด
* การจราจร ฝั่งเมียนมาร์ใช้ระบบชิดขวา

การซื้อสินค้าข้ามพรมแดน
- บุหรี่สุราต่างประเทศ สามารถนำเข้ามาได้ บุหรี่ได้ไม่เกิน 1 ห่อ + สุรานำเข้ามาได้ไม่เกิน 1 ขวด หากฝ่าฝืนถูกปรับ 10 เท่าของราคาสินค้า
- สินค้าประเภทอื่น ๆ ถ้ามีความประสงค์จะนำเข้ามาขอให้ตรวจสอบหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจะนำเข้ามา หรือ http://www.maesaiiam.com (เว็บไซต์ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สาย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอ แม่สาย โทร 053-732223,053-731396 ,053-640338
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สาย โทร. 053-731008-9, 733103, 733258

 

 
 
 
หากต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศเพื่อนบ้านควรศึกษาข้อมูลสำคัญนี้ไว้
จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงรายมี 3 จุดคือ

1. ด่านอำเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า ห่างจาก อ.เมืองเชียงรายประมาณ 61 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามชายแดนไทย-พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปถึงเชียงตุง (ประเทศจีน) ได้โดยทางรถยนต์ ประมาณ 162 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

ข้อมูลสำคัญ
- ด่าน อ.แม่สายเปิดทำการเวลา 06.30 – 18.30 น.ทุกวัน
- สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย เปิดทำการ 08.30 – 16.30 น. ทุกวันยกเว้น วันเสาร์เปิดทำการครึ่งวัน ในส่วนของแผนก งานบริการและงานขออยู่ต่อ และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การข้ามแดนไปประเทศพม่าเพียงแต่ไปแสตมป์วีซ่าที่ด่านทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า สามารถท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 5 กม.ในเขตพม่าแต่ถ้าต้องการเดินทางไปไกลกว่านั้นต้องขอทำวีซ่าเข้าประเทศที่ด่านพม่า การทำวีซ่าเข้าประเทศพม่าประมาณ 1,000-1,300 บาท
- การข้ามแดนไปประเทศพม่าต้องทำบัตรผ่านแดนฝั่งไทย 30 บาท และฝั่งพม่า 10 บาท(เดินเท้า) แต่ถ้านำรถยนต์เข้าไปต้องเสียอีก ตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่พม่าจะเรียกเก็บ
- การเดินทางไปเที่ยวประเทศพม่า เมื่อเดินทางผ่านด่านพม่าเข้าไปแล้วจะมีคิวรถโดยสาร รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้าไปในเมือง นักท่องเที่ยวอาจจะเหมารถเข้าไปก็ได้

มีบริษัทนำเที่ยวคือ
- มัณฑเลย์ ทราเวล เซอร์วิส 382 หมู่ 7 พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย โทร.053-640086-7
- เชียงรายฟาร์อีส นอร์ท นำเที่ยว 916/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-715690, 01-5153584 โทรสาร.053-715691
- สี่เลนส์ทัวร์ 131/6 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-700617-20 โทรสาร. 053-700796 ,053-773640,053- 773644 (เรือนำเที่ยวแม่น้ำโขง ก.ค.-พ.ย.) www.4lens.com / www.fourlens.com
-บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 811/3 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57000 โทร :053-742-844-9, 053-712-884 แฟ็กซ์ 053-742-854 http://www.pb-travelthailand.com - พีดีทัวร์ 620/1 ถ.ธนาลัย อ.เมือง โทร. 053-740088
- รวมมิตรเชียงรายทัวร์ 135 หมู่ 3 ซ.นานม ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (บริการนำเที่ยว ไทย-พม่า-จีน-คุณหมิง-ต้าหลึ่-ลี่เจียง ฯลฯ) มือถือ 01-8828005 โทร053-732068 053-732160 แฟ็กซ์ 053-734115 http://www.ruammitchiangraitour.com


**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย โทร.053-731008 ,053-733103

-------------------------------------------------------

2. ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจาก อ.เมืองเชียงรายประมาณ 60 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา จีนตอนใต้ ใช้เวาลาเดินทางประมาณ 1 วัน ไปกับเรือของบริษัทสามเหลี่ยมทองคำ (เทียนสาการเดินเรือท่องเที่ยวสิบสองปันนา) จำกัด ไปเทียบท่าที่แคว้นสิบสองปันนา ราคา 4,000 บาท / ท่าน (รวมอาหารบนเรือและที่พักที่เมืองกวนเหล่ย) เรือออกเวลา 06.00 น. (ออกทุกวันจันทร์, พุธ, เสาร์ ) โทร. 053-651136 เมื่อเดินทางไปถึงสิบสองปันนาแล้วก็นั่งรถโดยสารไปเมืองคุนหมิงและประเทศจีนต่อไป (ถนนลาดยาง)

** สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสนเปิดทำการ 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน

มีบริษัทนำเที่ยว คือ
-บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 811/3 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57000 โทร :053-742-844-9, 053-712-884 แฟ็กซ์ 053-742-854 http://www.pb-travelthailand.com
- แม่สลองทัวร์ 882-4 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-716505-7 ,053-712515 โทรสาร. 053711011
- สี่เลนส์ทัวร์ 131/6 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-700617-20 โทรสาร. 053-700796 ,053-773640,053- 773644 (เรือนำเที่ยวแม่น้ำโขง ก.ค.-พ.ย.) www.4lens.com / www.fourlens.com
- เชียงรายฟาร์อีส นอร์ท นำเที่ยว 916/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-715690, 01-5153584 โทรสาร.053-715691
- รวมมิตรเชียงรายทัวร์ 135 หมู่ 3 ซ.นานม ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (บริการนำเที่ยว ไทย-พม่า-จีน-คุณหมิง-ต้าหลึ่-ลี่เจียง ฯลฯ) มือถือ 01-8828005 โทร053-732068 053-732160 แฟ็กซ์ 053-734115 http://www.ruammitchiangraitour.com

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน โทร.053-777303 ,053-777118 , 053-784436 หรือ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โทร. 053-777058, 053-777110

------------------------------------------------

3. ด่านอำเภอเชียงของ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจาก อ.เมืองเชียงราย ประมาณ 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ด่านอำเภอเชียงของตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทรายและเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทร์ แล้วกลับเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลสำคัญ
- ด่านเปิดทำการ เวลา 08.00 – 18.00 น.ทุกวัน
- สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ เปิดทำการ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน
- การทำวีซ่า สามารถไปทำที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว สำหรับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยสามารถไปทำที่หน้าด่านประมาณ 1,500 บาท (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
- สำหรับการเดินทางไปฝั่งลาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเดินทางไป 1 วันหรือ15 วัน จะต้องทำวีซ่าทุกครั้ง แต่การกลับเข้ามายังประเทศไทยจะต้องแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศไทยอีกครั้ง ยกเว้นสำหรับบางประเทศจะต้องทำวีซ่าเข้ามาใหม่
- สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีวีซ่าแล้ว ต้องนำวีซ่าไปแสตมป์ที่ด่านฝั่งไทย เสร็จแล้วนั่งเรือข้ามฟากที่ท่าเรือบั๊คไปด่านฝั่งลาวเพื่อแสตมป์วีซ่าอีกรอบ เมื่อแสตมป์วีซ่าที่ฝั่งลาวเสร็จ นั่งสามล้อต่อไปยังท่าเรือ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที จึงถึงท่าเรือ หลังจากนั้นก็นั่งเรือไปหลวงพระบาง (เรือช้าเป็นเรือยาวประมาณเรือด่วนเจ้าพระยา มีผนังปิดสองด้าน เจาะช่องลงเรือตรงกลางและหัว-ท้าย)
- การแลกเงินสามารถแลกได้ตามร้านค้าทั่วไปในประเทศลาว อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 250-280 กีบ= 1 บาท
- ทางด่านลาวจะเก็บค่าล่วงเวลาเฉพาะวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ประมาณคนละ 30 บาท
- ค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเองประมาณ 3,000 บาท
- ถ้าเดินทางข้ามไปเมืองห้วยทราย (สปป.ลาว) สามารถนั่งเรือโดยสารไปได้ทั้งชาวไทย - ต่างประเทศ คนละ 20 บาท เรือออกเวลา 08.00 – 18.00 น.
- สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปหลวงพระบาง สามารถไปโดยเรือโดยสาร
- เรือเช้า ราคาประมาณ 900 บาท ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน และต้องไปค้างคืนที่บ้านปากแบ่ง 1 คืน (ห้องพักคนละ 150 บาท) ก่อนจะออกเดินทางไปหลวงพระบางในวันรุ่งขึ้น เรือออกประมาณ 1-2 เที่ยว/วัน (เรือ 1 ลำนั่งได้ ประมาณ 40 ที่นั่ง) เรือออกเวลา 09.30-11.30 น. (สามารถติดต่อชมรมท่องเที่ยวเชียงของ โทร. 053-791993
- เรือเร็ว ราคาประมาณ 1,450 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง เรือออกประมาณ 2-3 เที่ยว/วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร ถ้าผู้โดยสารเต็มที่นั่ง เรือก็จะออกทันที และเรือเที่ยวต่อไปก็มารอแทน (เรือ 1 ลำนั่งได้ 6 คน) เรือออกเวลา 09.00 – 10.00 น.

มีบริษัทนำเที่ยวคือ
- เชียงของการท่องเที่ยว 357 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรายโทร. 053-655381 โทรสาร. 053-791993
- น้ำโขงทราเวล 408 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร. 053-791170 /053-791802 ,053-655102 - เอกลักษณ์ทัวร์ 412 หมู่ 1หมู่บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร.053-655391
- เชียงรายฟาร์อีส นอร์ท นำเที่ยว 916/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-715690, 01-5153584 โทรสาร.053-715691
- แม่โขงการท่องเที่ยว 891/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง โทร. 053-752536
- สี่เลนส์ทัวร์ 131/6 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-700617-20 โทรสาร. 053-700796 ,053-773640,053- 773644 (เรือนำเที่ยวแม่น้ำโขง ก.ค.-พ.ย.) www.4lens.com / www.fourlens.com
-บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 811/3 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57000 โทร :053-742-844-9, 053-712-884 แฟ็กซ์ 053-742-854 http://www.pb-travelthailand.com
- บริษัทล้านช้าง อีซี่ทริป เลขที่ 88/8 หมู่ 10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร. 09-9222030, 06-9106222, 09-6355999, โทรสาร: 053-655174 http://www.discoverylaos.com/
- รวมมิตรเชียงรายทัวร์ 135 หมู่ 3 ซ.นานม ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (บริการนำเที่ยว ไทย-พม่า-จีน-คุณหมิง-ต้าหลึ่-ลี่เจียง ฯลฯ) มือถือ 01-8828005 โทร053-732068 053-732160 แฟ็กซ์ 053-734115 http://www.ruammitchiangraitour.com

**สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย โทร. 053-791663 ,053-791332

สถานที่ติดต่อ :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย. อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ

 

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
เงื่อนไขการให้บริการ
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
รวมทุกหัวข้อบนเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
 
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012 , V.2018 , V.2020
ติดต่อโฆษณา


สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2021 https://www.chiangraifocus.com