เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
 

  ตำแหน่งงานว่างเชียงราย-งานพะเยา-งานราชการ อัพเดททุกวัน จาก..เชียงรายโฟกัส
 Jobs: ตำแหน่งงานว่างสำหรับคุณ อัพเดท ทุกวัน ที่นี่ www.chiangraifocus.com > รับฝากประกาศตำแหน่งงานให้ฟรี

 

ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT ของแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ปัจจุบันมี 16 สาขาในเชียงราย,เชียงใหม่และพะเยา


เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับบริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้


1.ผู้จัดการสาขา

ลักษณะงาน:

- ผู้จัดการหน้าร้านมีหน้าที่บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง Display สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย

- ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา

- ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย ตำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

- บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ

- สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร

- สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ


คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 28-35 ปี

- มีประสบการณ์ 3-5 ปี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- สามารถทำงานต่างอำเภอได้

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


2.หัวหน้าแผนกช่างบริการและจัดส่ง

ลักษณะงาน :

- บริหารจัดการวางแผน งานด้านบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า และควบคุมดูแลช่างบริการ

คุณสมบัติ

- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

- มีความรู้พื้นฐานการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า

- สามารถบริหารจัดการ วางแผนงานบริการ/จัดส่ง

- สามาถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีทัศนคติที่ดี

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

- มีใจรักงานบริการ

- มีใบอนุญาตขับขี่


3.พนักงานลูกค้าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน :

- ดูแลงานบริการหลังการขาย ติดต่อสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเรื่องสินค้า และบริการของพนักงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปหาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้ฝ่ายและสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

- ติดตามความก้าวหน้า และแจ้งความคืบหน้าของรายงานหลังการขายที่ส่งให้ฝ่ายและสาขากลับอย่างสม่ำเสมอ

- จัดทำ และจัดเก็บเอกสารรายละเอียด และข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายทั้งหมด

- เข้าร่วมการประชุมฝ่ายและสาขา เพื่อจัดทำรายงานการประชุม

- วางแผนการซื้อและดูแลสื่อโฆษณาต่างๆ และ website โดยทั่วไปกับผู้ขายสื่อต่างๆ

- การเจรจาต่อรองและตรวจสอบพื้นที่โฆษณาและเวลาออกอากาศเพื่อให้ถึงลูกค้ามากที่สุด

- การพัฒนาตารางการใช้สื่อต่างๆ

- สรรหาสื่อช่องทางใหม่ๆเพื่อนำมาเสนอผู้บริหาร


คุณสมบัติ

- เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ พิจารณาพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word & Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

- มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน


4.พนักงานตรวจสอบ

ลักษณะงาน

- ตรวจการปฏิบัติงานของสาขาว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือกระบวนการที่เหมาะสม

- จัดทำ Check List การควบคุมระบบงานทั้งหมดของสาขาเพื่อนำส่งผู้บริหาร

- ประสานงานให้แต่ละสาขาและหน่วยงานมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐาน

- รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบจากการออกตรวจสาขา

- ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของแต่ละสาขาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร


คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่


5.พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขา แม่สาย,ห้วยไคร้

ลักษณะงาน

- วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า

- อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

- ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ

- ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย

- ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่


6.พนักงานขาย ประจำสาขา สำนักงานใหญ่ , ไชยปราการ,ห้วยไคร้

ลักษณะงาน

- ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย

- เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย

- หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย

- ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ

- มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT

- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


7.ช่างบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำสาขา เวียงชัย ,ป่าแดด , สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน

- งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

- งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

- งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

- ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม

- ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช.ขี้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

- มีใจรักงานบริการ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์

พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง


ค่าตอบแทน เริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการพนักงาน

1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี

2. ชุดยูนิฟอร์ม

3. ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเริ่มต้น 100,000 บาท

4. รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

8. กองทุนกู้ยืม

9. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ

10. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

11. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ

12. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก

13. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท


เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ

5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ

6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ


หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครด้วยตนเองได้ที่


บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย 99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 หรือ ทุกสาขา


วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล


หรือส่ง resume e-mail : sahathanee@gmail.com/saranrath23@gmail.com


ประกาศเมื่อ :
แหล่งข่าว / ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

เปิดอ่านทั้งหมด 1510 ครั้ง

     

ตำแหน่งงานว่าง 20 รายการล่าสุด
บจก.มิตซูล้านนา รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ร้านอาหารลีลาวดีรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ศูนย์ไอศกรีมวอลล์รับสมัครพนักงานขับรถส่งไอศกรีม 5 ตำแหน่ง
บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จำกัด (โชว์รูม ฟอร์ด เชียงราย) รับสมัครพนักงานหลายอัตราด่วน
UNIQORN DIGITAL AGENCY กำลังมองหาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานที่สนุกและท้าทาย เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยูนิคอร์น
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครผู้จัดการ,พนักงานขาย,อื่นๆ หลายอัตรา
บ.เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย โดยคุณพัชณีย์ ศรีวิชัย รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง
ร้านนำโชค รับสมัครพนักงาน13อัตรา รายได้ดี
ร้านมีดีรับสมัครพนักงาน 13 อัตรา รายได้1x,xxxบาทขึ้นไป
รับสมัครพนักงาน จัดส่งสินค้า/เซลส์แมน / พนักงานจัดของ/ พนักงานบัญชี (หจก พิสิษฐ์กลการ)
บริษัท SC Spark Solution Co.Ltd. รับสมัครโปรแกรมเมอร์ร่วมอุดมการณ์
บริษัท อริญรดา คอนเซาท์ติ้ง จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ดูแลงานด้านสินเชื่อ /ที่ปรึกษาทางการเงิน ตำแหน่ง Telesales จำนวน 25 อัตรา
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต สาขาเชียงราย ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน ต้องการรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

หน้าแรกตำแหน่งงานว่าง


 

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
เงื่อนไขการให้บริการ
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
รวมทุกหัวข้อบนเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
 
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012 , V.2018 , V.2020
ติดต่อโฆษณา


สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2021 https://www.chiangraifocus.com